Catering sektöründe planlamanın önemi ve işleyişi

3-232x120Ürün ve hizmet üreten işletmeler için günümüzde maliyet kavramı önemli bir rol oynamaktadır Öyleki maliyetin dengesizliği zaten satış fiyatlarının düşük olduğu bir ortamda tahammül edilemez bir kavram olmuştur. Bu durumda her işletme maliyetini minimize edip müşteri memnuniyetini de maksimize edecek yollar aramakta ve bunun için yatırımlar yapmaktadırlar. Bu iki dengeyi sağlamak işletmelerin mevcudiyetini sağlayıcı iki temel unsurdur.Her işletmenin kar etmesi ve hayatlarını sürdürebilmeleri için yaptıkları firmadan firmaya farklılık gösteren maliyet hesaplamaları vardır. Bunun paralelinde satış fiyatı belirlenmekte ve bu fiyatında piyasa fiyatlarının üzerinde olmaması için azami gayret gösterilmektedirler. Bunun yanında operasyonel olarak üretim maliyetlerinin kontrol altına alınması ve belli hedeflere göre ilgili nakidin yönlendirilmesi ve ayrıca hayati önem taşıyan işletme kaynaklarının doğru kullanılması işletme içindeki süreçlein doğru yönetilmesi işletmelerin dikkat etmesi gereken önemli noktalardandır. Bunun içinde catering firmaları en önemli maliyet kalemleri olan gıda maliyetinin optimizasyonunu sağlamak zorundadırlar. Fakat bunu yaparken işletme tüm operasyonel süreçlerini müşteri ve karlılık odaklı tasarlamalıdır.

Bahsettiğimiz konuların bir bölümünü işletme içinde planlama birimleri üstlenmektedir. Diğer konular işletmenin operasyon birimleri tarafından üstlenilmektedir. Kelime olarak planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir şeklinde tanımlanmaktadır. Catering sektöründe “planlama” kavramı hakettiği gibi içini dolduramamış bir alandır. Fakat gelecekte kar marjlarının düşmesiyle sektördeki planlama anlayışının gelişeceğine ve daha da önem kazanacağına inanıyoruz.

planlamaDolayısıyla bir işi yapmadan önce planlama alışkanlığının işletmelere kazandırılması o işletmenin adımlarını atmadan önce karşılaşabileceği değişkenleri %70-%90 oranında tasarlamış olmasını sağlayacaktır. Şimdi bunu biraz açalım ve planlamanın catering sektöründeki iskelet yapısından ve işleyiş tarzından bahsedelim;
planlamaPlanlama toplu yemek işletmelerinde stratejik bir öneme sahip olup maliyetin öngörülen değeri sağlamak konusundaki takipçisi ve yönlendiricisidir. Stratejik olarak planlamaya bağlı olarak aşağıdaki organizasyon yapısı işletme içinde olması gereken şekilde sağlanmalıdır.

Organizasyon yapısına göre tüm birimlerin görevlerini ve sahip oldukları misyonu kısaca tanımlayalım. Bu tanımlar geneli kapsamakta ve her işletmede ufak farklılıklar gösterebilmektedir. Fakat genel mantık ve iskelet aşağıdaki tanım ve görev dağılımında belirtildiği gibidir.

Planlama Birimi;
Genel işletme bütçesini bilir ve buna paralel olarak aylık gıda sarf bütçesini aşmayacak şekilde önlem alır.
Satın alma birimine her ay ay başında malzeme ihtiyaç planını verir.
Bütçe aşımı söz konusu ise malzeme ihtiyaç planına göre hedef birim fiyat çalışması yapar,
Müşteri menülerinin bir yönetim bilişim sistemi ile toplu olarak veri haline dönüşümünü sağlar,
Toplam malzeme ihtiyacına göre satın alma stratejisi belirleyerek satın alma birimini yönlendirir.
Genel işletme bütçesini hedef kabul eder ve tüm planlama personeline bilgiyi dağıtır.

Bu yapıda satın alma birimi planlamadan alacağı birim fiyat, toplu malzeme ihtiyaç planı ve genel işletme gıda bütçesine göre hareket eder ve bu doğrultuda satın alma faaliyetleri sürdürülür. Satın alma biriminin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir.

Planlamadan alınan malzeme ihtiyaç listesine göre satın alma anlaşmaları yapar.(bu durum toplu malzeme anlaşmaları ile işletmeye kısa ve uzun vadede maliyet avantajı sağlar)
Bütçe aşım durumuna göre planlamadan alınan hedef birim fiyatlara göre malzeme teminini gerçekleştirir. Tedarikçilerle anlaşmaları bu hedef fiyatlar üzerinden yapmayı hedef kabul eder,
Proje bazında satın alma anlaşmalarını gerçekleştirir.
İrsaliye ve fatura sirkülasyonunun organizasyonunu sağlar,
Tedarikçi ilişkilerini yönetir ve sözleşmeler düzenler,

Yukarıdaki maddeler çoğaltılabilir. Burada işaret etmek istediğimiz geleneksel yönetim tarzından hedeflerle yönetim tarzına geçişi işaret etmektir. Temelde planlama ve satın almanın ilişkisi gıda maliyet oranının(FoodCost) düşürülmesi ama bunun yanında da müşteri memnuniyetinin artırılması odaklıdır. Organizasyonun ve planlama ve satın alma birimlerinin birbiri ile ilişkisinin bu şekilde kurulduğu ortamlarda departmanlar arası itme-çekme olacak ve temelde müşteri memnuniyeti ve maliyetin düşmesi sağlanmış olacaktır.

planlama2-564x272

Bu noktada müşteri memnuniyetinin sağlanması için her firmada olduğu gibi “müşteri temsilcisi” veya “proje yöneticisi” olarak tanımlanan personeller vardır. Bu personeller “proje koordinatörü” ne bağlı olup müşteri tarafındaki hakların savunucusudur. Aşağıdaki organizasyon yapısı da “Proje Koordinatörlüğü” departmanıyla “Planlama Departmanı” arasındaki yatay ilişkiyi ifade etmektedir.

Yukarıdaki organizasyon şemasına göre proje koordinatörlüğü birimi çalışanları işletme bütçesini ve her müşterinin beklentileri hakkında bir veritabanına sahiptir. Böylelikle nelere dikkat etmeleri gerektiği ve planlamadan aldıkları bilgiye göre bütçelerinin ne kadar olduğunu bilirler. Özellikle hammaddelerin mevsimsel fiyat değişimleri, müşterilere oluşturulan menülerin maliyeti konusunda planlama departmanı bu birime bilgi aktarır ve işletme içindeki maliyet dengesi balans edilir. Bu durum hangi müşterinin maliyeti ne olmalıdır, hangi müşterinin menüsü nasıl olmalıdır, maliyetlerimiz işletmenin karlılığına ve aylık bütçe hedeflerine uyuyormu, müşterimiz tasarlanan menüyle memnun olacak mı sorularına cevap bulmaktadır.

Sonuç olarak işletmeler canlı varlıklar gibidir. Canlılarda bulanan beyin, akciğer, kan, iskelet, karaciğer gibi işletmelerinde önemli hayati organları bulunur. Eğer vücuttaki kan gibi iletişim ve veri alma-verme iyi işlemezse müşteri geri bildirimleri, firmadan müşteriye veri akışı zayıf olursa Pazar payı düşer. Bir süre sonra genel işleyiş yavaşlar ve ölür. Bundan dolayı çok büyük ve hantal işletmeler eğer kendi içlerinde bu dinamiklere çare bulmamışlarsa bir süre sonra yokolma trendine girmektedirler.